تصاویر شهدا بر دیوارهای شهر مشهد
عکاس:
تاریخ: ۹۳/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰