تصاویر شهدا بر دیوارهای شهر مشهد
عکاس: محمدحسین طاقی
تاریخ: ۹۳/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰