رزمایش اقتدار 3-کرمانشاه
عکاس: حسین ظهروند
تاریخ: ۹۳/۱/۲۷ - ۱۸:۵۷