رزمایش اقتدار ۳-کرمانشاه
عکاس:
تاریخ: ۹۳/۱/۲۷ - ۱۸:۵۷