مسافران نوروزی در بندر کنارک
خبرگزاری تسنیم:
عکاس: حسین ظهروند
تاریخ: ۹۳/۱/۱۲ - ۱۸:۴۴