مسافران نوروزی در بندر کنارک
عکاس: حسین ظهروند
تاریخ: ۹۳/۱/۱۲ - ۱۸:۴۴